تفاصيل المشروع

نظرة عامة

عنوان المشروع

Netherlands-The Hague: Veterinary services

Prior information notice
27 نوف 2020
Tender / Procurement notice
14 ينا 2021

منشور

14 يناير 2021

الموعد النهائي

18 فبراير 2021

الميزانية

6 740 000 EUR


نوع التزويد

الخدمات

المرجع

NEAZ220190

وكالة التمويل

RVO - هولندا وكالة المشاريع

قسمات

LOT 1. Perceel 1: honden generiek

LOT 2. Perceel 2: Katten

LOT 3. Perceel 3: Konijnen en knaagdieren


البلدان

هولندا

Netherlands-The Hague: Veterinary services

2021/S 008-015067

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services


Legal Basis:

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses

Official name: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

National registration number: 12024663

Postal address: Prinses Beatrixlaan 2

Town: Den Haag

NUTS code: NL NEDERLAND

Postal code: 2595 AL

Country: Netherlands

Contact person: Ramon Abbenhuis

E-mail: iucezteam3@rvo.nl

Internet address(es):

Main address: http://www.rvo.nl

I.3)Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9d9865f37816d71def925c98a6afd728

Additional information can be obtained from the abovementioned address

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9d9865f37816d71def925c98a6afd728

Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address

I.4)Type of the contracting authority

National or federal agency/office

I.5)Main activity

Economic and financial affairs

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement

II.1.1)Title:

Transport, verzorging en opslag van alle strafrechtelijke en bestuursrechtelijk in beslag genomen gezelschapsdieren (honden, katten, knaagdieren en konijnen)

Reference number: 202008080

II.1.2)Main CPV code

85200000 Veterinary services

II.1.3)Type of contract

Services

II.1.4)Short description:

Aanbesteding voor transport, verzorging en opslag van in beslag en in bewaring genomen gezelschapsdieren. Op 30-4-2021 lopen de huidige overeenkomsten voor transport, verzorging en opslag van gezelschapsdieren (honden, katten, konijnen, en knaagdieren) af. Via deze aanbesteding wenst RVO tot nieuwe overeenkomsten te komen.

II.1.5)Estimated total value

Value excluding VAT: 6 740 000.00 EUR

II.1.6)Information about lots

This contract is divided into lots: yes

Tenders may be submitted for all lots

II.2)Description

II.2.1)Title:

Perceel 1: Honden generiek

Lot No: 1

II.2.2)Additional CPV code(s)

85210000 Domestic animal nurseries

98380000 Dog kennel services

80512000 Dog training services

II.2.3)Place of performance

NUTS code: NL NEDERLAND

II.2.4)Description of the procurement:

Zie Aanbestedingsdocument.

II.2.6)Estimated value

Value excluding VAT: 4 540 000.00 EUR

II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement

Duration in months: 48

II.2.13)Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)Additional information

II.2)Description

II.2.1)Title:

Perceel 2: Katten

Lot No: 2

II.2.2)Additional CPV code(s)

85210000 Domestic animal nurseries

II.2.3)Place of performance

NUTS code: NL NEDERLAND

II.2.4)Description of the procurement:

Zie Aanbestedingsdocument.

II.2.6)Estimated value

Value excluding VAT: 2 000 000.00 EUR

II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement

Duration in months: 48

II.2.13)Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)Additional information

II.2)Description

II.2.1)Title:

Perceel 3: Konijnen en knaagdieren

Lot No: 3

II.2.2)Additional CPV code(s)

85210000 Domestic animal nurseries

II.2.3)Place of performance

NUTS code: NL NEDERLAND

II.2.4)Description of the procurement:

Zie Aanbestedingsdocument.

II.2.6)Estimated value

Value excluding VAT: 200 000.00 EUR

II.2.7)Duration of the contract or the framework agreement

Duration in months: 48

II.2.13)Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation

III.1.4)Objective rules and criteria for participation

List and brief description of rules and criteria:


— Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Bijlage 1),

— Bezettings- en capaciteitoverzicht (Bijlage 7)

Section IV: Procedure

IV.1)Description

IV.1.1)Form of procedure

Open procedure

IV.1.3)Information about framework agreement

The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.10)Identification of the national rules applicable to the procedure:

IV.1.11)Main features of the award procedure:

IV.2)Administrative information

IV.2.1)Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2020/S 232-573168

IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest

Date: 18/02/2021

Local time: 12:00

IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:

Dutch

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted

VI.3)Additional information:

VI.4)Procedures for review

VI.4.1)Review body

Official name: Rechtbank 's-Gravenhage

Postal address: Postbus 20302

Town: Den Haag

Postal code: 2500 EH

Country: Netherlands

E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl

Telephone: +31 703813131

Internet address: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/s-Gravenhage/

VI.5)Date of dispatch of this notice:

08/01/2021